भन्सार एजेन्टको लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम ! हेर्नुहोस पाठ्यक्रम यस्तो छ भन्सार एजेन्टको लागि !

लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम

खण्ड १ अन्तरार्ष्टिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रिया
1.1 प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी जानकारी
1.2 निकासी तथा पैठारीका लागि आवश्यक पर्ने कागजात सम्बन्धी जानकारी
1.3 मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था
1.4 मालवस्तुको वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
1.5 मालवस्तुको घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था
1.6 अन्तराष्टिय व्यापारमा प्रयोग हुने शब्दावली (Incoterms) सम्बन्धी जानकारी
1.7 वण्डेड वेयरहाउस सम्बन्धी व्यवस्था
1.8 नगद धरौटी राखी मालवस्तु निकासी तथा पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था
1.9 नेपालमा भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था
1.10 अन्तराष्टिय व्यापारमा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था
1.11 निकासी पैठारी संकेत नम्बर (Exim Code) सम्बन्धी व्यवस्था
1.12 South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) सम्बन्धी व्यवस्था
1.13 नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुमा सामान्य ग्राह्राता प्रणाली (Generalized System of Preferences (GSP)) सम्बन्धी व्यवस्था
1.14 नेपाल राष्टिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी

खण्ड २ नेपालको कानुन सम्बन्धी जानकारी

2.1 नेपालको संविधान
2.2 भन्सार ऐन, 2064 तथा भन्सार नियमवाली, 2064 र यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धि अर्थ मन्त्रालयको 2077/02/15 को सूचना
2.3 आर्थिक ऐन 2077
2.4 निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, 2013 तथा निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति 2076/03/02 को सूचना
2.5 मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053
2.6 अन्तः शुल्क ऐन, 2058 तथा अन्तः शुल्क नियमावली, 2059
2.7 राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, 2070
2.8 विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, 2019 र सो ऐन अन्तर्गत नेपाल राष्ट बैंकले जारी गरेको विदेशी विनिमय सम्बन्धी परिपत्रहरू
2.9 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2075
2.10 सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, 2064 तथा सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण नियमावली, 2073
2.11 आयकर ऐन, 2058 तथा आयकर नियमावली, 2059
2.12 खाद्य ऐन, 2023
2.13 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2055
2.14 विरूवा संरक्षण ऐन, 2064
2.15 नेपाल भारत बीच भएको व्यापार पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौताहरू
खण्ड ३ भन्सार सम्बन्धी विषयहरू
3.1 नेपालको भन्सार प्रशासन सम्बन्धी जानकारी
3.2 नेपालको अन्तराष्टिय व्यापारको अवस्था
3.3 भन्सार स्वचालन प्रणाली (Automated System for Customs Data – ASYCUDA) सम्बन्धी जानकारी
3.4 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) सम्बन्धी जानकारी
3.5 भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिहरू र कार्ययोजना (आ व 2074/75 – 2077/78)
3.6 निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको क्वारेन्टाइन (Sanitary, Phytosanitary)
3.7 निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी
खण्ड ४ विविध
4.1 विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization)
4.2 विश्व भन्सार संगठन (World Customs Organization)
4.3 ATA carnet
4.4 Electronic Cargo Tracking System (ECTS)
4.5 Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS)
4.6 Customs Transit Declaration (CTD)
4.7 Email, Internet तथा आधुनिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी
4.8 कम्प्यूटरका आधारभूत Application सम्बन्धी सामान्य जानकारी
4.9 समसामायिक विषयहरू

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *